XIII. Fejezet - Helyi Önkormányzatok

Innen: Az Én Alkotmányom
A lap korábbi változatát látod, amilyen Kincses (vitalap | szerkesztései) 2021. szeptember 14., 17:13-kor történt szerkesztése után volt. (→‎I. CÍM – A helyi önkormányzat létrejötte, jogállása)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Bevezető

A helyi önkormányzatok azok a szervezetek, amelyek a legközelebb vannak hozzánk, alakítják a közvetlen életkörülményeinket, szóval hangsúlyos eleme kell, hogy legyen mindenféle Alkotmánynak, így az én koncepciómnak is.

A jelenlegi szabályozás pénzügyileg és jogi értelemben is a központi hatalomtól függő korlátozott működésre képes szervezeteket hozott létre. Politikai csatározások helyszíne a képviselőtestület, és ez alapvetően kihat az érintett településre, gondoljatok csak Esztergomra, ahol évekig csatároztak és semmi nem történt, csak az élet állt le. Nos, ezt az állapotot alapvetően meg kívánja előzni a koncepcióm és a helyi érdekek érvényesítése érdekében teljes jogú ügyintézési jogot és ehhez kapcsolva a leglényegesebb elemet is megkapják a személyre szóló vagyoni és személyi felelősséget is.

Szabályozási koncepció

 • A helyi önkormányzatok jogállása egyértelműen lesz szabályozva, a képviselőtestület lesz a jogi személy és a Polgármester a törvényes képviselő. Ez a felelősség szempontjából jelentős, mivel a jogi személy döntéseiért az abban részt vevő személyek személyükben fognak felelni, így teljesen mindegy kinek mi a politikai nézete, ha működésképtelenné teszik a szervezetet, keményen fizetniük kell érte az esztergomi eset megelőzése érdekében
 • Megszűnik a megyei kormányhivatalok törvényességi felügyeleti jogköre. Nem kiskorú gyerekről van szó, az önkormányzatok teljes felelősséggel döntenek, és viselik a következményeket.
 • Az önkormányzatok országos szinten azonos szintű szolgáltatásokat kell, hogy nyújtsanak, tehát a régiók közti különbséget fel kell számolni, és ennek érdekében olyan vagyonnal és bevétellel kell ellátni az önkormányzatokat, hogy azok ennek a feladatnak eleget tudjanak tenni.
 • Saját bevételeiktől nem foszthatók meg, viszont a központi juttatás mértékénél annak összegét is figyelembe kell venni.
 • Sérelemdíj felelősséggel fognak tartozni a képviselőtestület tagjai és a tisztségviselők is, és velük szemben bármelyik helyi választópolgár jogosult lesz sérelemdíj eljárást indítani, de rajtuk kívül a köztársasági elnök és más olyan szervezetek is megtehetik, akiket valamilyen módon érint az önkormányzat jogsértő eljárása, vagy mulasztása.

I. CÍM – A helyi önkormányzat létrejötte, jogállása

1.) A helyi önkormányzás joga a települések választópolgárainak közösségét illeti meg. Települési önkormányzatok a községekben, a városokban, járásszékhely városokban, megyei jogú városokban és a fővárosi kerületekben működnek.

2.) A település választópolgárai közvetlen és titkos szavazással önkormányzati képviselőtestületet választanak, mely testület gyakorolja az önkormányzati jogokat. A képviselőtestület elnöke a polgármester, akit szintén közvetlen és titkos választás útján választanak a település választópolgárai.

3.) A helyi képviselőtestület létszáma minimum 3 fő, melyet minden 1000 fő választópolgárral rendelkező településen meg kell választani. A képviselőtestület létszáma nem lehet több mint 30 fő. A települési képviselőtestületek létszámát választópolgár létszám arányosan kell meghatározni.

4.) Az 1000 fő választópolgárra nem rendelkező települések helyi közelségi, gazdasági, vagy a helyi választópolgárok érdekei szempontjából, egyéb lényeges okból polgárjogi szerződéssel közös önkormányzatot is létrehozhatnak. Az így létrejövő közös képviselőtestületben minden részt vevő települést legalább egy fő tag képviseli. A helyi önkormányzatok finanszírozása kapcsán gazdaságossági okokból közös önkormányzat létrehozását, feltételként elő lehet írni az 1000 fő választópolgárral nem rendelkező települések vonatkozásában, különösen akkor, ha ennek hiányban aránytalan lenne az egy főre eső támogatás összege.

5.) A képviselőtestület önálló jogi személy, maga határozza meg saját költségvetését és érvényesíti azt. A képviselőtestület törvényes képviselője a polgármester, ill. annak általános helyettese. A képviselőtestület székhelye az általa képviselt településen van, közös önkormányzat esetén a megállapodásban megjelölt település.

6.) A helyi önkormányzatok polgárjogi alapon közös érdekeik lépviselete céljából eseti, ill. állandó szövetséget jogosultak létrehozni és fenntartani. Az önkormányzatok szövetségének működésével, képviseletével kapcsolatos szabályokat a megkötött megállapodásban kell rendezni.

7.) Minden, az önkormányzat hatáskörébe tartozó ügy nyilvános, feltétel nélküli hozzáférést kell kapnia minden helyi választópolgárnak az önkormányzat működésével, rendeletalkotással, megkötött szerződésekkel, költségfelhasználással, különösen a személyi kifizetésekkel, ill. minden egyéb önkormányzattal összefüggő ügyet illetően. Ennek érdekében az önkormányzat köteles olyan elektronikus felületet létrehozni és fenntartani, amelyen az önkormányzat ügyei dossziénként, jól áttekinthető módon elhelyezésre kerülnek, mely felülethez mindenki korlátozás nélkül jogosult hozzáférni.

II. CÍM – A helyi önkormányzat feladata, vagyona

 1. A helyi önkormányzat feladata:
  a) településfejlesztés, településrendezés;
  b) településüzemeltetés
  c) helyi közutak létesítése, fenntartása, karbantartása
  d) dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről
  e) a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
  f) környezeti-egészségügy, környezetvédelmi rehabilitáció,
  g) öko és szénlábnyom csökkentése érdekében illetékességi területén, minden szükséges támogatást megadni a helyi választópolgárok által e körben indított kezdeményezéseikhez,
  h) óvodai, bölcsődei ellátás;
  i) kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
  j) gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
  k) szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
  l) lakás- és helyiséggazdálkodás;
  m) a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
  n) helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
  o) honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
  p) helyi adó megállapításával, érvényesítésével, gazdaságszervezéssel, turizmussal kapcsolatos feladatok;
  q) a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
  r) önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat
  s) sport, ifjúsági ügyek;
  t) nemzetiségi ügyek;
  u) polgárőrség létesítése és fenntartása;
  v) helyi közösségi közlekedés biztosítása;
  w) hulladékgazdálkodás;
  x) víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
  y) A helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe.
 2. A helyi önkormányzatok tulajdona helyi közvagyon, amely feladataik ellátását szolgálja. A helyi önkormányzat tulajdonát képezik a vagyonleltárában szereplő nevesített vagyontárgyak, valamint minden olyan illetékességi területén lévő vagyoni elem, amely nincs sem természetes személy, sem egyéb szervezet tulajdonában.
 3. A helyi önkormányzat tulajdonába kerül a település illetékességi területén lévő, örökös nélkül elhunyt személy hagyatéki ingatlan vagyona, amelyet törvényes öröklés útján az Állam örököl.
 4. A helyi önkormányzat vagyona nem vonható el, nem csoportosítható át, azokkal kizárólag a helyi önkormányzat jogosult rendelkezni.
 5. Az állam a nem, vagy nem elegendő saját forrással rendelkező önkormányzatokat olyan mértékű támogatásban részesíti, amely az Alkotmányban meghatározott alapfeladatok ellátásához szükségesek, mely alapján minden önkormányzatnak azonos szintű alapellátást kell nyújtania az illetékességi területén. Az alapellátáshoz tartozó szolgáltatásokat és az alapellátás mértékét törvényben kell meghatározni és azt évenként felül kell vizsgálni.

III. CÍM – A helyi önkormányzat működése

 1. A helyi önkormányzat elsődlegesen képviselőtestületi üléseken hozott határozatokon keresztül működteti az önkormányzatot. Az önkormányzati ülések nyilvánosak, azok internetes elérésének lehetőségét a képviselőtestület köteles biztosítani.
 2. Azokban az önkormányzati hatáskörbe tartozó ügyekben, amelyekre vonatkozóan önkormányzati határozat született, azok végrehajtása a polgármester, ill. a Polgármesteri Hivatal feladata, mellyel kapcsolatban a képviselőtestület ellenőrzést gyakorol. Ezzel összefüggésben személyi és vagyoni felelősség terheli a képviselőtestület tagjait, ill. a polgármestert, ill. helyettesét
 3. A képviselőtestület a rendszeresen ismétlődő önkormányzati feladatok vonatkozásában szabályzatalkotással átruházhatja a feladatok ellátását a polgármesterre, ill. a Polgármesteri Hivatalra. Ezek végrehajtását a képviselőtestület köteles ellenőrizni.
 4. A képviselőtestület jogosult bizottságokat létrehozni speciális ügyek rendezésére, melynek tevékenységéért is a képviselőtestület felel. Az 5.000 választópolgárt elérő létszámú településeken kötelező pénzügyi állandó bizottságot létrehozni, amely folyamatosan ellenőrzi az önkormányzat pénzügyeit, véleményezése nélkül zárómérleg nem alkotható.
 5. A képviselőtestületi ülésekről felvételt kell készíteni és arról szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni, határozathozatal esetén a meghozott határozatokkal kapcsolatos szavazatokat név szerint kell nyilvántartani.
 6. Az önkormányzati hatáskörbe tartozó ügyek intézését illetően biztosítani kell az interneten keresztül történő ügyintézés lehetőségét ügyintézési időintervallumon kívül is. Ehhez kellően részletes tájékoztatással kell ellátni az ilyen módon ügyet intézőt.
 7. A képviselőtestületet megilleti a rendeletalkotás joga, mellyel kapcsolatban a tisztességes jogalkotással, ill. az országgyűlési jogalkotással kapcsolatos kötelezettségek és felelősség terheli a képviselőtestület tagjait.
 8. Az önkormányzat köteles internet alapú panasz, javaslat bejelentési lehetőséget létrehozni és fenntartani a hatáskörébe tartozó feladatokkal összefüggésben, mely oldal nyilvános. A bejelentett panaszt a bejelentésétől számított 30 napon belül köteles kivizsgálni és ezen határidőn belül arra választ adni, mely választ a nyilvános felületre is fel kell tölteni. A javaslatokkal ugyanilyen határidőn belül érdemben kell foglalkozni, és arról dönteni, melyet az önkormányzat által működtetett elektronikus felületre szintén fel kell tölteni.
 9. Amennyiben olyan súlyú kérdésben kell határozni, amely bármilyen okból kiemelt jelentőségű, a képviselőtestület dönthet helyi népszavazás kiírásáról e kérdésben, melynek határozata kötelező. Azzal kapcsolatosan csak a végrehajtást illetően terheli felelősség a képviselőtestületet, ill. tagjait.
 10. A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében a helyi önkormányzat az éves költségvetésének 20%-nak megfelelő, de minimálisan 10 millió Ft-ot meghaladó kölcsönfelvételéhez a pénzügyminiszter hozzájárulása szükséges.

IV. CÍM – A képviselőtestületi tagság keletkezése, megszűnése, a tagok felelőssége

 1. Helyi önkormányzati képviselőválasztáson az a jelölt indulhat, aki a legalább 5000 fő választásra jogosulttal rendelkező településen minimálisan 100 helyi választó ajánlását letétbe helyezi a választás kezdő időpontját megelőző 20. nap 16 óráig a Választási Bizottságnál. Az 5000 választópolgárral nem rendelkező településeken legalább 30 választópolgár ajánlását kell letétbe helyezni.
 2. A helyi képviselőválasztást minden ötödik évben, októberben kell megtartani. A választás egy fordulós és azon nincs érvényességi küszöb sem a szavazók számát, sem a megszerzett szavazatok számát illetően. A településre meghatározott képviselőtestületi tag tisztségét a megszerezett szavatok sorrendjében kell betölteni azzal, hogy a tisztség mandátum alatti megszűnése esetén a választásokon következő legtöbb szavazatot szerző jelöltet kell a megüresedett tisztségbe kooptálni, feltéve hogy a tisztség betöltésének egyéb feltételeivel is rendelkezik.
 3. A helyi képviselőválasztással egyidejűleg egy eljárásban kell megválasztani a település polgármesterét, - és annak általános helyettesét, - aki egyben a képviselőtestület elnöke, helyettese ill. tagja is. Polgármester jelölt az lehet, aki a legalább 5000 fő választásra jogosulttal rendelkező településen minimálisan 300 helyi választó ajánlását letétbe helyezi a választás kezdő időpontját megelőző 20. nap 16 óráig a Választási Bizottságnál. Az 5000 választópolgárral nem rendelkező településeken legalább 100 választópolgár ajánlását kell letétbe helyezni. A polgármester jelölt megnevezi általános helyettesét, akikre együttesen kell szavazatot leadni. A polgármester megválasztásával annak általános helyettesét is megválasztottnak kell tekinteni.
 4. Képviselőtestületi tagnak, polgármesternek, helyettesének csak olyan személy jelöltségét lehet elfogadni, aki büntetlen előéletű, rendelkezik olyan végzettséggel, gyakorlattal, egyéb úton megszerzett ismeretekkel, amelyek képessé teszik a feladatai ellátására és korábban nem kötelezték sérelemdíj megfizetésére sem.
 5. A polgármester jelölt köteles a választást megelőző 15. nap 16 óráig a Választási Bizottság honlapjára történő feltöltéssel közzé tenni azt a programot, amelynek megvalósítására vállal kötelezettséget megválasztása esetén. A programnak tételesen ki kell térnie minimálisan az önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatokkal kapcsolatos vállalásokra, és azok határidejére. A határidőt elmulasztó jelölt nem vehető fel a szavazólapra, törölni kell a jelöltek közül. A nem kellően részletes, nem kellően világos programok pontosítására 3 napos határidőtűzéssel a Választási Bizottság elnöke felhívja a jelöltet, mely kötelezettség nem teljesítése esetén szintén törölni kell a jelöltek közül. Hiánypótlási felhívást nem lehet megkülönböztető módon kiadni. A Választási Bizottság kizáró határozatával szemben 3 napon belül jogorvoslat nyújtható be a helyileg illetékes járásbírósághoz, amely 3 napon belül dönt, mely döntés jogerős. A bíróság helyet ad a keresetnek, ha program kifogásolt része az átlagos választópolgár által érthető, vagy annak értelme a program egyéb elemeinek összefüggése útján megállapítható.
 6. A választást megnyerő polgármester köteles az általa megadott tartalommal és határidőn belül megvalósítani a közzétett programjában szereplő célokat, melyért személyes és vagyoni felelősség is terheli. A képviselőtestület megválasztott tagjai kötelesek elősegíteni a polgármester programjának megvalósítását.
 7. A polgármesteri, helyettesi, ill. helyi önkormányzati képviselő megbízatása, jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, azzal, hogy a tisztség betöltésének feltétele legalább 50 millió Ft összegű vagyon vagy ilyen összegű sérelemdíj, ill. kártérítési felelősséget garantáló felelősségbiztosítás megléte. A polgármester, helyettese, önkormányzati képviselő újraválasztható.
 8. A megbízatás megszűnik:
  a) a megválasztását követő helyi önkormányzati általános választás napján, jelöltek hiányában elmaradt választás esetén az időközi választás napján;
  b) az összeférhetetlenség kimondásával;
  c) érdemtelenség esetén amennyiben megválasztását követően sérelemdíj fizetésre kötelezték
  d) ha az önkormányzati képviselő, annak az ülésnek az időpontjától, amelyről első ízben távol maradt, fél éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén;
  e) lemondással;
  f) a képviselő-testület feloszlatásával;
  g) az önkormányzati képviselő, ill. a polgármester halálával, azzal, hogy a polgármester általános helyettese tölti ki az eredeti mandátum fennmaradó részét.
  h) ha a megválasztásához, ill. a tisztség betöltéséhez szükséges feltételek már nem állnak fenn
 9. Összeférhetetlenség áll fenn ha:
  a) országgyűlési képviselőnek választás, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el, amelyre kinevezését, megbízatását az Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, kormánytól, kormány tagjától vagy az Országgyűlés, kormány alárendeltségébe tartozó szervtől kapta
  b) központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője;
  c) a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos vagy szerződéses állományú tagja, rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagja, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottja;
  d) jegyző (főjegyző), aljegyző, továbbá ugyanazon önkormányzat polgármesteri hivatalának vagy közös önkormányzati hivatalának köztisztviselője, alkalmazottja;
  e) más települési önkormányzatnál képviselő;
  f) más települési önkormányzatnál polgármester, alpolgármester;
  g) a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság legfőbb szervének - kivéve, ha a gazdasági társaság legfőbb szerve a képviselő-testület - tagja, személyes közreműködője, aki képviselet ellátására jogosult;
  h) médiatartalom-szolgáltató természetes személy, jogi személy, gazdasági társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, aki képviselet ellátására jogosult.
  i) Közreműködésével, vagy családtagjai közreműködésével működő vállalkozással az érintett település önkormányzata, vagy annak bármely szerve, gazdasági társasága megrendelői pozícióba kerül
 10. A megbízatás az összeférhetetlenségi állapot bekövetkezésével a törvényerejénél fogva szűnik meg. Összeférhetetlenségi helyzet bejelentésének elmulasztása esetén az érintett tisztségviselőt az összeférhetetlenség felmerülésekor fennálló összegű, 10 havi minimálbér összegének megfelelő sérelemdíj fizetésre köteles, mely összeget az önkormányzat kártalanítási alapjába kell helyezni.
 11. Az önkormányzati tisztségviselők, képviselők kötelezettségeik megszegése, vagy elmulasztása miatt 10 havi minimálbér összegének megfelelő sérelemdíj fizetésre kötelesek, mely összeget az önkormányzat kártalanítási alapjába kell helyezni. Mentesülnek a felelősség alól a kötelezettségszegést megvalósító képviselőtestületi határozattal szemben szavazók, ill. aki a mulasztási helyzet megszüntetésére kellő időben írásban hívta fel a képviselőtestületet, vagy a polgármestert.
 12. Sérelemdíj eljárást bármely helyi választópolgár, ill. a köztársasági elnök, valamint a kötelességszegéssel, mulasztással sérelmet szenvedett fél indíthat.
 13. A legalább 5000 fő választásra jogosulttal rendelkező településen megválasztott polgármester havi díja a mindenkori minimálbér 8 szoros összege, helyettesének 6 szoros összege, mely az egyéb, önkormányzattal kapcsolatos tevékenységből származó összeggel sem haladhatja meg a mindenkori minimálbér 10 szeres összegét, helyettesének 8 szoros összegét. Az 5000 fő választásra jogosulttal nem rendelkező településen megválasztott polgármester havi díja a mindenkori minimálbér 5-szörös összege, helyettesének 4 szeres összege, mely az egyéb, önkormányzattal kapcsolatos tevékenységből származó összeggel sem haladhatja meg a mindenkori minimálbér 8 szoros összegét, helyettesének 6 szoros összegét. A képviselőtestületi tagok legalább a mindenkori minimálbér 1-szeres összegére jogosultak.